5-C: Zlomeniny a epifyzeolýzy proximálního konce bérce u dětí: diagnostika, klasifikace, indikace a způsob léčby, rizika poranění a léčby

Zlomeniny v této oblasti dělíme na několik samostatných klinických jednotek.

 

Avulze interkondylické eminence:

zpravidla se jedná o přední eminence s funkčním postižením LCAzadní eminence je vzácnáRuptura LCA je u dětí extrémně vzácná. Abrupce vzniká zpravidla nárazem na flektované koleno. Nejčastěji to je při pádu z kola, bruslí, lyží.

 

KlasifikaceMeyers a McKeever:

Typ I: malá dislokace fragmentu, extenze není omezena

Typ II: přední okraj elevován, zadní okraj je v dotyku s tibií, extenze omezena

Typ III: celý fragment elevován bez kontaktu s tibií.

 

Diagnozabolest, omezení chůze, náplňzásuvka přední – často sdružené poranění s LCM.

RTG je vhodnější bočná projekce, po punkci i držené snímky k vyloučení poranění postranních vazů.

 

Terapie:

Typ I – po punkci extenze a sádrová fixace.

Typ II: možno konzervativně – punkce a při extenzi obvykle dojde k repozici, následně fixace.

Typ IIIpři interpozici předního rohu laterálního menisku a při úplných avulzích reponujeme operačně – fixace šroubem nebo drátěnou kličkou – nutno zavádět OS matriál prox epifýzou tibie zepředu a nepoškoditrůstovou chrupavku. Někdy stačí mechanická repozice fragmentu bez fixace. Pooperačně je nutná fixace sádrovou dlahou na 4 – 5 týdnů, doporučuje se i déle - 10 týdnů.

 

Poranění proximální fýzy tibie a fibuly:

jde o velmi vzácná poranění. Sekundární osifikační jádro proximální tibie se objeví kolem 2 měsíce, jádro v tuberozitě tibie kolem 9 – 14 roku. Kolem 15 roku splývá s hlavním epifyzárním jádrem. Fúze společné epifyzy je mezi 16 – 19 rokem.

 

Anatomické poznámkyLCM se upíná na femuru na dist epifyzu a na tibii až do metafyzy což má za následek mnohem větší počet poranění dist femuru než proximální tibie která je chráněna LCMProximální růstováchrupavka tibie je celá uložena extraartikulárněpřesto dochází při jejím poranění k hemartros.

Popliteální tepna je uložena těsně na zadní ploše tibie oddělena jen m popliteus, proto snadno může dojít k jejím poranění ostrým fragmentem.

 

Mechanizmus úrazunepřímohyperextenčním nebo abdukčním násilím při sportu. U novorozenců při porodech, u kojenců při syndromu týraného dítěte.

 

Klasifikace – Salter Harris:

Typ I: prostá epifyzární separace

Typ II: jako typ I s odbočením linie do metafyzy trojúhelníkovitým fragmentem – Thurston Hollandovo znamení.

Typ III: pravá epifyzální zlomenina – prochází do periferie  růstovou chrupavkou.

Typ IV: pravá transepimetafyzární. U posledních dvou je riziko poranění cévního zásobení a následně poruchy růstu.

Typ V: komprese růstové ploténky

Typ VI: připojeno Rangem – vytržení části periferních struktur fýzy.

Zlomeniny I. a II. typu označujeme jako epifyzeolýzy s dobrou prognozou. III. a IV. typ mají horší prognozu = epifyzeofraktury.

 

Terapienedislokovaná poranění všech typů do sádrové fixace od třísla  po prsty ve 20st na 4 – 5 týdnů.

U dislokovaného typu I a II punktujeme náplň kloubu a pak reponujeme. Nutno sledovat prokrvení periferie končetiny pro hrozící poranění a poplitea. V případě nestability po repozici nutno použít K dráty perkutánnězavedené.

Zlomeniny III a IV typu s dislokací přes 2 mm jsou indikovány k operaciotevřená repozice a OS tahovými šrouby. Ty zavádíme tak aby nepoškodily růstovou ploténku.

 

Komplikacečasné - nejčastější poranění a. poplitea a kompartment syndrom. Při větší nestabilitě je vyšší riziko redislokace – častější RTG kontroly.

Pozdní – poruchy růstuangulace tibie, zkrácení končetiny.

 

Avulze tuberozity tibie:

velmi vzácná zlomenina, dochází u ní u chlapců mezi 14 – 16 rokem, kdy je téměř celá epifýza tibie zaniklá, jen přetrvává část při tuberozitě. Vzniká nepřímotahem lig patellae, sportovní etiologií.

 

KlasifikaceWatson Jones:          Typ Iavulze kosti v rozsahu úponu lig patellae

                                                          Typ II: jako I ale fragment je větší proximálně (epifýza je zvednutá a naprasknutá)

                                                          Typ III: linie lomu jde do prox plochy tibie a odlamuje se epifýza

 

                      Ogden: Skupina       A – všechny typy jako Watson Jones

                                                          B – tříštivé zlomeniny

 

Diagnoza: otok, náplň kolena, RTG snímky zejména bočná projekce.

 

Terapie: nedislokované zlomeniny konzervativně sádrový obvaz.

Při dislokaci OS tahovým šroubem vodorovně do metafyzy tibie. Poté přikládáme sádrovou fixaci na 4 – 6 týdnů.

 

Zlomeniny proximální metafyzy tibie:

velmi rizikové svými akutními i pozdními komplikacemi.

dislokační síly: tah. ligpatelae ->prox. fragment do extenzegastrocnemius -> dist. fragment do flexepes anserinus a ventrální skup. svalů bérce -> prox. fragment do valgu ;

Dle Ranga dělíme na 2 skupiny:

 

1.Zlomeniny s nebezpečím tepenného poranění

Vznikají přímým násilím při dopravních nehodácha. tibialis anterior proniká mezikostní membránou ve výši proximální metafyzyPři větším násilí může dojít i k poranění tibialis posterior.

Léčba: okamžitá repozice a sledování cévního zásobení periferie a sledování rozvoje kompartment syndrom.

 

2.Zlomeniny s rizikem progrese valgozní deformace

K valgozitě dochází dle těchto příčin:

  • 1 – nedostatečná repozice
  • 2 - zpomalení růstu tibie laterálně tahem fibuly
  • 3- expanze svalku
  • 4- přerůst tibie mediálně
  • 5- interpositum periostu a pes anserinus

Každá dislokovaná zlomenina musí být podezřelá z progredující valgozní deformity.

Při repozici je vhodné pokusit se o mírné překorigování deformityZůstává-li i nadále linie lomu otevřená, je nutná operační revize a extrakce se suturou periostu. Postavení kostí je po extrakci měkkých tkání většinou anatomickénení třeba provádět osteosyntezu.

Jak aktivovat plnou verzi otázek?

Pro přístup k plné verzi atestačních otázek stačí REGISTRACE.